Skøde
2.495,-

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale omkring et skøde med en uddannet jurist.

OPRET ET SKØDE TIL EN FAST PRIS PÅ 2.495,-

PÅ DENNE SIDE KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM FØLGENDE I FORHOLD TIL SKØDE:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

HVAD ER ET SKØDE?

Et skøde er det endelige dokument i en bolighandel. Et skøde beviser, hvem der er den retmæssige ejer af ejendommen. Det er et lovkrav, at der altid udarbejdes et skøde for køb og salg af fast ejendom (andelsboliger er undtaget).

Skødet er det dokument, som anvendes til at sikre og bevise, hvem der har retten over en fast ejendom. Et skøde udarbejdes først, når køber og sælger har underskrevet en købsaftale.

Hvad er et skøde?

HVAD INDEHOLDER ET SKØDE?

Et skøde skal indeholde alle væsentlige oplysninger om en ejendom, handlen og parterne. Alt dette sørger vi for, så du er sikker på, at alle de rigtige oplysninger kommer med.

Et skøde indeholder typisk:

 • navn, adresse, e-mail og cpr-nr. på køber(e) og sælger(e).
 • adresse på ejendommen.
 • offentlig ejendomsvurdering.
 • købesum og pantehæftelser.
 • servitutter.
 • overtagelsesdato.

Ved nogle skøder kan det være påkrævet med yderligere information/erklæringer.

HVEM SKAL UDARBEJDE ET SKØDE?

Det er typisk køber, der er ansvarlig for at udarbejde skødet – dette er dog ikke bestemt. Det bliver ofte aftalt og dokumenteret i parternes købsaftale, så der er klarhed om tinglysning af skødet og skødeskrivningen. Det er derfor købsaftalen, der danner grundlag for udarbejdelsen af et skøde.

Skødet udarbejdes normalt inden overtagelsesdatoen, hvor det forinden underskrives af både køber og sælger. Når skødet er blevet underskrevet af parterne, skal det tinglyses for at blive juridisk gyldigt.

Det er vigtigt, at skødet bliver udformet korrekt, da man som køber hurtigt kan komme i klemme juridisk, hvis det ikke er udformet korrekt.

Måske er du også interesseret i
KØBERRÅDGIVNING ved boligkøb 4.995,-

Måske er du også interesseret i
KØBERRÅDGIVNING ved boligkøb 4.995,-

TYPER AF SKØDER

I dette afsnit kan du læse mere omkring forskellige typer af skøder. Nedenfor beskrives et skilsmisseskøde, et skøde udarbejdet i forbindelse med en familieoverdragelse, samt et skøde udarbejdet i forbindelse med overdragelse af en ejendom til en ægtefælle.

Typer af skøder

SKILSMISSESKØDE

I forbindelse med en skilsmisse aftales det ofte, at den ene part skal overtage den anden parts andel og derved blive tinglyst som eneejer af huset.

SKILSMISSESKØDETS INDHOLD

Et skøde skal indeholde alle de grundlæggende oplysninger om ejendommens ejerskifte og vilkårene for selve overdragelsen.

Herunder:

 • jeres fulde navne, CPR-numre og e-mails.
 • ejendommens adresse.
 • overdragelsesdatoen.
 • offentlig ejendomsvurdering eller restgæld.
 • kopi af bevilling eller dom til separation/skilsmisse.
 • dokumentation for at bank og/eller realkreditinstitut har accepteret, at gælden fremover overgår til den part af jer der overtager ejendommen.

OVERTAGELSE AF GÆLD

Hvis der er gæld i ejendommen, og den nye ejer ønsker at overtage gælden, vil dette kræve en skiftlig bevilling af gældsovertagelsen fra långiverne/banken. Det pågældende finansieringsinstitut skal godkende, at det fremover kun er den ene part, der hæfter for hele gælden.

HVORDAN AFREGNES DER EN KØBSPRIS VED SKILSMISSE?

Hvis den ene part ved en skilsmisse skal overtage ejendommen, vil købsprisen som udgangspunkt være værdien af modpartens andel i ejendommen. Man skal derfor ikke medregne værdien af den andel, som man i forvejen ejer.

Den part der skal overtage ejendommen, vil typisk overtage den anden parts restgæld, samt en eventuel værdistigning i friværdien.

Et eksempel herpå kunne være:

A og B ejer hver ½ af en ejendom. A skal overtage B´s andel. Ejendommen har en samlet restgæld på 2.000.000 kr. hvor A i forbindelse med handlen skal overtage B`s andel af restgælden. Det er derudover aftalt, at A skal betale 150.000 kr., til dækning af B´s andel af værdistigningen på ejendommen, såfremt værdistigningen er opgjort til 300.000 kr.

Købesummen er dermed:

Den andel af restgælden som A overtager: 1.000.000 kr.
Kontant betaling for værdistigningen: 150.000 kr.
Købesum i alt: 1.150.000 kr.

FAMILIEOVERDRAGELSE

Skal I overdrage jeres sommerhus eller huset til jeres børn, kan dette gøres på en mere favorabel måde end på de almindelige markedsvilkår. Dette gøres typisk ved at man overdrager ejendommen til en favorabel pris, ligesom sælger også har mulighed for at give henstand med selve betalingen af købesummen. Henstanden består typisk i, at køber låner pengene af sælger, hvorfor det vil være fordelagtigt at udarbejde et gældsbrev således at låneforholdet kan dokumenteres.

RENTEFRIT FAMILIELÅN KOMBINERET MED AFGIFTSFRIE GAVER

Man kan give en del af købesummen som gave, da der er mulighed for, at forældre eller bedsteforældre hvert år afgiftsfrit kan forære deres børn eller børnebørn gaver.

For betalingen af den resterende købesum kan der udstedes et gældsbrev, hvilket kan laves som et såkaldt rente- og afdragsfrit familielån. Dette gældsbrev kan nedskrives hen over årene, indtil lånet til sidst vil være indfriet. Ejendommen kan derved overdrages til den næste generation, uden at der skal betales nogen reel form for gaveafgift.

Såfremt forældrene/bedsteforældrene fortsat skal blive boende i ejendommen, skal man være særlig opmærksom, da der kommer et skattemæssigt aspekt ind i sagen.

HVAD SKAL PRISEN PÅ EJENDOMMEN VÆRE?

Skatteforvaltningen accepterer, at man sælger en fast ejendom til en favorabel pris, såfremt salget sker til eksempelvis ens børn eller børnebørn.

Prisen må ikke være lavere end den nyeste offentlige ejendomsvurdering eller restgælden fratrukket 15%, medmindre helt særlige omstændigheder kan bevises med en sagkyndig vurdering.

Man skal dog være særlig opmærksom på prisen, hvis der eksempelvis er andre arveberettigede børn/børnebørn, som ikke skal være medejere af ejendommen. Her kan det være en god idé at kigge på et testamente, således at alle børn/børnebørn arver lige meget.

OVERDRAGELSE TIL ÆGTEFÆLLE

Ønsker du at overdrage en ejendom eller anpart af en ejendom til din ægtefælle, er det ligeledes nødvendigt at få tinglyst overdragelsen.

Hvis gaven skal være særeje for din ægtefælle, er det påkrævet, at der ligeledes oprettes en ægtepagt.

HVORFOR SKAL MAN OVERDRAGE FAST EJENDOM TIL ÆGTEFÆLLEN?

1. Hvis man eksempelvis vil formindske børnenes eller særbørnenes arv:

Ofte ønsker en af ægtefællerne, at den anden skal registreres som eneejer af ejendommen, således at børnenes tvangsarv bliver mindre.
Såfremt ægtefællerne opretter testamente, kan arven til længstlevende ægtefælle komme op på 87,5%. Såfremt ægtefællerne opretter både testamente og ægtepagt, kan arven til den længstlevende ægtefælle komme helt op på 93,75%.
Hvis man laver overdragelsen således, at den ene ægtefælle overdrager sin andel af ejendommen og der samtidigt oprettes en ægtepagt, således at den anden ægtefælle får særeje på hele ejendommen, kan man undgå, at den ene ægtefælles børn arver noget af ejendommen. Dette er dog forbundet med en stor risiko, da den ægtefælle der overdrager sin andel af ejendommen, vil være dårligt stillet ved en eventuel skilsmisse.

2. Insolvens:

I henhold til reglerne i konkursloven kan en gave til en nærtstående omstødes, såfremt gavegiveren er eller senere hen bliver insolvent. Det er derfor ikke muligt at overdrage ejendommen til sin ægtefælle, hvis man er insolvent (konkurs).
Man kan dog have en interesse i at overdrage familiens bolig til den ene ægtefælle som eneejer, hvis man eksempelvis skal starte en virksomhed, og vil sikre sig imod, at familiens bolig skulle gå tabt ved en eventuel konkurs hos virksomheden.

3. Der skal etableres sameje:

Såfremt en given ejendom alene er registreret i den ene ægtefælles navn, kan det være et ønske at få begge ægtefæller registreret som ejere i lige sameje.

HVAD KOSTER DET AT FÅ UDARBEJDET ET SKØDE

Det koster 2.495,- at få udarbejdet et skøde hos Mine Arvinger.

Udgifter til tinglysning:

Herudover kommer der en tinglysningsafgift til staten på 1.750 kr. + en yderligere afgift på 0,6 % af købesummen på huset – eller af den offentlige ejendomsvurdering.

Typisk vil man mellem ægtefæller og børn kunne sætte værdien til 85 % af den offentlige ejendomsvurdering.

Eksempel på udregningen:

Et godt eksempel kunne være et hus til 3.000.000 kr. Der vil altid være en fast afgift på 1.750 kr. og derefter kommer udregningen af de 0,6 %:

3.000.000 kr. x 0,6 % = 18.000 kr.

Denne værdiafgift på 0,6 % af overdragelsessummen bortfalder, såfremt man – som ægtefæller – opretter en ægtepagt omkring særeje i forbindelse med gaveoverdragelsen, jf. Tinglysningsafgiftslovens § 10.

Herefter kommer den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr. – så den samlede udgift bliver:
18.000 kr. + 1.750 kr. = 19.750 kr.

Samlet pris: 19.750 kr. + 2.495 kr. (for udarbejdelsen af skødet) = 22.245 kr.

FANDT DU, HVAD DU SØGTE? MÅSKE DU ER YDERLIGERE INTERESSERET I:

Jesper Skibby video arv

Hør Jesper Skibby & Mette Røpke fortælle om deres oplevelse med Mine Arvinger

Hos mine arvinger taler du kun med uddannede jurister

Så nemt er det at oprette testamente

 • Kontakt os

  Du skriver til os via vores hjemmeside på book gratis rådgivningssamtale. Derefter vil du blive ringet op af en jurist på et tidspunkt, som passer dig.

 • Gratis rådgivningssamtale

  I en gratis og uforpligtende telefonsamtale med en jurist skabes et fyldestgørende billede af hele din familie- og arveretlige situation. Hvis du er tilfreds med vores rådgivning og ønsker at få dit testamente tilsendt, vil juristen begynde at udarbejde dokumentet

 • Modtag dit testamente

  Du modtager dit testamente til gennemlæsning via krypteret og sikker e-mail. Du bliver igen ringet op af din jurist på en aftalt tid, og I vil sammen gennemgå testamentet.

 • Få testamentet noteret

  Når dit testamente er færdigudarbejdet, anbefaler vi, at du får dit testamente noteret ved en notar – vi hjælper dig!

HOS MINE ARVINGER TALER DU KUN MED

UDDANNEDE JURISTER

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Kim Jensen Kosloff

Cand.jur. & Partner

Thomas Gren Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Thomas G. Vasileiou

Cand.jur. & Partner

Heidi Bach

Cand.jur. & Chefjurist

Heidi Bach

Cand.jur. & Chefjurist

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur.

Louise Bryde Nielsen

Cand.jur.

Ane Bang Christensen

Cand.jur.

Ane Bang Christensen

Cand.jur.

Vores kunder er glade og tilfredse

Baseret på over 600 anmeldelser

God professionel rådgivning

Vi kan varmt anbefale Mine Arvinger. Vi har fået god og professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter.

Og alt kørte let og upåklageligt over telefonen. Thomas fra Mine Arvinger overholdte til punkt og prikke hvad vi havde aftalt.

Fantastisk oplevelse med MineArvinger

Fantastisk oplevelse med Kim fra minearvinger.dk. Vi har fået kyndig, kompetent og grundig vejledning og information i forbindelse med oprettelse af samlevertestamente, samejeoverenskomst og fremtidsfuldmagt. Vi føler os taget godt af og trygge i et svært juridisk univers, hvor meget er hypotetisk.

Let og forståelig

Virkelig behagelige telefoniske samtaler hvor der er god tid til spørgsmål og forklaringer. Det hele bliver holdt i et niveau det er let og forståeligt.

Jeg kan varmt anbefale dem og deres procedure : )

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Medieomtale & annoncer

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Jurist fra Mine Arvinger er med til at undgå splid i familien

Mine Arvinger – Personlig og tryg arve-rådgivning

Mine Arvinger – Gratis rådgivning om familie- og arveret

Læs mere om hvad vi kan gøre for dig

Vælg din nuværende civilstatus

Er du også i tvivl om din nuværende arvesituation?

Få en gratis og uforpligtende rådgivnings­samtale med en uddannet jurist

Book en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale

Udfyld formularen

Kun uddannede jurister

Mange års erfaring

Branchens bedste priser

Markedets bedste ansvars­forsikring

Glade og tilfredse kunder

© Copyright - Mine Arvinger ApS